Projectoproep: Prijs Nonkels 2016: De opwaardering van het Belgische surrealisme

De opwaardering van het Belgische surrealisme met het oog op de kennis en de studie van de surrealistische beweging in België


Doelstelling van het Fonds

Jacqueline Nonkels was de vriendin van de leden van de surrealistische beweging in België, en met name van Marcel Mariën en René Magritte. Ze richtte het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels bij testament op met als doel alle tekeningen van René Magritte, de collages van Marcel Mariën, de briefwisseling, de foto’s, de boeken en de voorwerpen rond de surrealistische beweging in België die ze in haar bezit had, te beschermen en voor iedereen toegankelijk te maken, en dit zonder enig winstoogmerk. Overeenkomstig haar wilsbeschikking werden deze voorwerpen en documenten toevertrouwd aan de Belgische instellingen die het best geplaatst zijn om ze te bewaren en tentoon te stellen.
Te harer nagedachtenis heeft ze de Prijs Jacqueline Nonkels opgericht. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, zelfs gedeeltelijk, een succesrijke bijdrage levert tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België.

Het kan gaan om:
-    de wetenschappelijke opwaardering, in België of in het buitenland, van het Belgische surrealistische erfgoed door middel van een studie of een publicatie;
-    elk initiatief van Belgische instellingen dat tot doel heeft de opwaardering en de fysieke toegankelijkheid van het Belgische surrealisme te bevorderen (verwerving, restauratie, voorstelling, nieuwe inrichting, pedagogische projecten,…).

De Prijs
Het Fonds Jacqueline Nonkels reikt een jaarlijkse prijs van 5.000€ uit.
De oproep richt zich tot iedereen die het surrealisme in België bestudeert enerzijds, of die zich inzet voor de conservering van voorwerpen, werken of documenten met betrekking tot het Belgische surrealisme anderzijds. De prijs is bedoeld als aanmoediging.


Selectieprocedure en timing
De dossiers zullen worden onderzocht door een onafhankelijke Jury van deskundigen. Deze Jury wordt aangesteld door het Beheerscomité van het Fonds en moet verslag uitbrengen en een gemotiveerd voorstel met betrekking tot de laureaat voorleggen. Het geselecteerde project wordt nadien onderworpen aan de beoordeling en de beslissing van het Beheerscomité. De beslissingen van het Comité zijn onherroepelijk.

Het Beheerscomité zal zijn beslissing bekendmaken. Elke kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.


Ontvankelijkheids- en selectiecriteria
Om in aanmerking te komen, moeten de ingediende dossiers aan volgende ontvankelijkheidscriteria voldoen:

-    het kandidaatsformulier dient volledig te zijn ingevuld;
-    de initiatiefnemer van het project vertegenwoordigt een overheid, een organisatie zonder winstoogmerk, een instelling of een groep vrijwilligers, of een lokale openbare instelling (met andere woorden, geen commerciële organisatie);
-    het project
o    moet aansluiten bij de doelstellingen van het Fonds;
o    mag zich in de voorbereidende fase of de startfase bevinden, of in uitvoering zijn.


Bij de selectie zal de Jury op volgende punten letten:
- In het geval van een studie of een publicatie (onpare jaren)
-    het vernieuwende karakter van het onderwerp
-    de nood aan ondersteuning om het project voort te kunnen zetten
-    de meerwaarde van het project voor de gemeenschap (verspreiding, doelgroep van het project,…)
-    de kwaliteit van de uitvoering van het project (gemeten aan de hand van onder meer de correctheid en betrouwbaarheid van het financieel plan, de haalbaarheid van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het project,…)
-    de waarborgen voor de continuïteit van het projet (promotie van het project,…)
-    het effect op lange termijn van het project (voorbeeldwaarde van het project,…)
-    de actualiteit (tentoonstelling, werken of documenten die opnieuw opduiken,…)

- In het geval van een opwaardering:
-    de conserverings- en beveiligingsvoorwaarden van de ruimte
-    een ruimte die emblematisch is voor het surrealisme
-    de nood aan ondersteuning om het project voort te kunnen zetten
-    de meerwaarde van het project voor de gemeenschap (gemeten aan de hand van onder meer het aantal bezoekers, het aantal begunstigden van het project,…)
-    de kwaliteit van de uitvoering van het project (gemeten aan de hand van onder meer de correctheid en betrouwbaarheid van het financieel plan, de haalbaarheid van het tijdschema, de evaluatie en de opvolging van het project, …)
-    de waarborgen voor de continuïteit van het projet (promotie van het project,…)
-    het effect op lange termijn van het project (veroorzaakt onder meer een positieve verandering in de structuur of de organisatie van de vereniging, in andere projecten binnen of buiten de vereniging, de overname van het project door anderen (voorbeeldwaarde van het project,…)
-    het belang van het werk binnen de productie van de kunstenaar, de kunstgeschiedenis of de collectie van de instelling
-    de dringendheid
-    de actualiteit (verjaardag, tentoonstelling,…)
Contact:
Om deel te nemen moeten de kandidaten een speciaal inschrijvingsformulier invullen.
Dit kandidaatsformulier kan worden gedownload van de website www.kbs-frb.be (zoeken op ‘Nonkels’).

Volgende bijlagen zullen gevraagd worden:
-    Foto’s van het project
-    Curriculum vitae
-    Publicatie: een samenvatting, de inhoudsopgave en informatie over de overeenkomst met de uitgever
-    Evenement of tentoonstelling: het scenario en de plannen

Voor bijkomende informatie:
Anne De Breuck
+32 (0)2 549 61 54 – debreuck.a@kbs-frb.be
Datum:
14-1-16