Algemene Voorwaarden per gebruikerstype:

1. Algemene Voorwaarden voor gebruikers / Leden
2. Algemene Voorwaarden voor gebruikers / Opdrachtgevers
___________________________________

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE Smart Agora.COM VOOR DE LEDEN VAN SMART:

Smart Agora, waarom, voor wie?
Smart Agora is de site voor uitwisseling en promotie ten behoeve van de leden en opdrachtgevers van Smartbe. Deze Internet-tool wordt gratis ter beschikking gesteld en is vrij van publiciteit. Met deze tool kan men zich laten kennen als kunstenaar of tijdelijke werkkracht bij de overige leden van Smart, en bij iedereen (waaronder de opdrachtgevers) die er op zoek gaat naar medewerkers, bij de media en bij het grote publiek in het algemeen.

Smart Agora vormt een aanvulling op de diensten die Smartbe aan zijn leden aanbiedt via www.smartbe.be.

Smart Agora, welke diensten?

Als lid

Via e-mail of via zijn internetsites, wordt elk lid van Smartbe verzocht zich te identificeren op Smart Agora, en er een profiel aan te maken. Momenteel resulteert deze voorstelling in een webpagina waar de persoonlijke informatie van het lid verbonden wordt met zijn vakgebied(en) in de sector van de kunsten of het tijdelijk werk. Het lid kan zijn biografie voorstellen, maar ook de veelzijdigheid of specificiteit van zijn talenten, zijn actualiteit, galerijen met zijn creaties, en zijn contactgegevens. Het staat het lid vrij deze informatie bij te werken, en de inhoud en de vorm te bepalen, binnen de grenzen van de wettelijkheid. Om al te subjectieve debatten te vermijden, raden wij aan om een voldoende matiging aan de dag te leggen zodat de werkrelaties hartelijk kunnen blijven… vooral als het gaat om onderwerpen die berucht zijn om hun eeuwige controverse en scherpe radicalisering. Deze aanbeveling houdt geen permanente beperkingen in, maar er zal aan worden herinnerd telkens wanneer misbruik tot een klacht leidt. Hoe toegang verkrijgen?
Elk lid krijgt toegang tot deze service met behulp van de toegangscode en het persoonlijke paswoord die hij krijgt bij zijn inschrijving bij Smartbe. Het lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en webpagina's, waartoe hij uitsluitend met behulp van deze toegangscode en dit persoonlijke paswoord toegang krijgt.

Omvang van de gebruiksvoorwaarden:

Het lid van Smart, dat zich vooraf heeft aangesloten bij Smart en diens diensten gebruikt, bevestigt dat hij de tools van Smart Agora gebruikt binnen de grenzen van de hieronder vermelde voorwaarden, en in overeenstemming met het recht dat in België van toepassing is. Hierdoor erkent het lid van SmartBe volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en ze aanvaard te hebben.
Daarnaast verbindt hij zich ertoe, ze nauwgezet na te leven.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De diensten van Smart Agora zijn zichtbaar voor elke internetgebruiker, maar kunnen alleen actief worden gebruikt door de leden van Smart, de Opdrachtgevers, de partnergroepen van Smart, en de beheerders van de site. Om lid te worden, volstaat het dat men een inschrijvingsformulier invult via www.smartbe.be. (Het is ook essentieel dat men de aard van de activiteiten van Smart kent, bijvoorbeeld door een van onze kosteloze en wekelijkse infosessies te volgen). Zodra zijn inschrijving is goedgekeurd, ontvangt het lid zeer snel een toegangscode en een paswoord waarmee hij zowel de administratie van zijn contracten op Smartbe als de diensten van Smart Agora kan beheren. Elke wijziging van gegevens op het inschrijvingsformulier bij Smart (wijziging van adres, van burgerlijke staat, van telefoonnummer, van bankrekening) moet worden gemeld via een formulier “Wijziging van het Inschrijvingsformulier”, ondertekend door het lid en via e-mail, fax of per post verzonden naar Smart. Dit document is beschikbaar op de site www.smartbe.be.
De inschrijving bij Smart is gratis, alleen het gebruik van de diensten voor contracten, projecten, huur van materiaal, en juridische of financiële bijstand is betalend. Het creëren van een profiel, het gebruik van de forums, agenda, zoekertjes, galerijen, repertoria en search-engines van Smart Agora is en blijft volledig gratis. Bij de eerste identificatie van een lid op Smart Agora wordt automatisch een unieke fiche gecreëerd. Deze is onmiddellijk beschikbaar om te worden aangepast door de gebruiker, zodat hij zichzelf en zijn werk kan voorstellen, en teksten, galerijen en links kan toevoegen. Mag de tools van Smart Agora gebruiken, elk lid dat beschikt over een ledenformulier van Smart en bijgevolg een geldige bezitter is van toegangscode, met als enige doel het promoten van zijn artistieke prestaties, de activiteiten waarvoor hij de diensten van Smart gebruikt, of zijn Smart-project. Per lid is één enkel profiel mogelijk en toegelaten. Elk gebruik van Smart Agora waarvoor gebruik werd gemaakt van het paswoord van het lid wordt geacht geldig te zijn uitgevoerd door hem zelf als fysieke persoon. In geval van illegaal gebruik (of gebruik dat een onmiddellijke reactie vergt) van de identificatie met behulp van deze codes, behoudt Smart Agora zich het recht voor een profiel (en/of zijn volledige inhoud) te blokkeren/herstellen/wissen/wijzigen, zonder verwittiging en zonder enige vergoeding.


Als algemeen principe geldt dat het door het lid in zijn officieel inschrijvingsformulier bij Smart vermelde private e-mailadres door Smart Agora wordt beschouwd als zijn officiële hoofdadres en als zodanig wordt gebruikt. Het lid moet dit adres dan ook raadplegen, aangezien hij hierop mails ontvangt, leest en erop reageert. Het lid verbindt zich uitdrukkelijk ertoe om zo snel mogelijk te antwoorden op de dringende boodschappen vanwege de beheerders van Smart Agora. Tot besluit van dit punt: elk bericht afkomstig van het beheersteam van Smart Agora naar een lid op diens hoofd-e-mailadres wordt geacht door dit lid ontvangen en gelezen te zijn na een redelijke termijn van 30 dagen. Het e-mailadres dat het lid kan toevoegen aan zijn profiel op Smart Agora is niet noodzakelijk hetzelfde als het e-mailadres dat hij heeft vermeld op het officiële inschrijvingsformulier bij Smartbe. Voor officiële zaken wordt uitsluitend rekening gehouden met het adres dat werd meegedeeld op het met de hand ondertekende formulier voor de inschrijving bij Smartbe.
Het lid kan zijn gegevens op Smart Agora altijd wijzigen, en kan ze op eenvoudige aanvraag volledig van de site laten verwijderen. Elke wijziging van de officiële informatie op zijn formulier als lid van Smartbe moet echter worden gemeld via een “Wijziging van het Inschrijvingsformulier”, manueel ondertekend en verzonden naar SmartBe per post, fax, of e-mail. Dit document is beschikbaar op de hoofdsite van SmartBe: www. smartbe.be, Smartbe, Emile Féronstraat 70 te 1060 Brussel (fax: 02/420.52.93 en e-mail: smart@ubik.be)

Smart Agora in feiten

Voor wat de leden van Smart betreft, is het doel van Smart Agora het ter beschikking stellen van vereenvoudigde technische middelen om hun publieke promotie, hun beroeps- en handelsrelaties met de opdrachtgevers, de pers en het grote publiek te verzorgen. Voor wat de opdrachtgevers betreft, gaat het erom, een gedeelte van deze technische middelen ter beschikking te stellen, zodat zij leden kunnen selecteren en vervolgens contacteren in functie van hun beroep, en op hen gerichte professionele zoekertjes kunnen plaatsen. In het algemeen, zal het beheersteam van de site zich inzetten om een gemeenschapsdynamiek aan te moedigen, ter bevordering van de onderlinge hulp en de promotie van alle leden.
Het lid is als enige verantwoordelijk voor het creëren van de inhoud, het schrijven van de teksten, het uploaden van de documenten voor de galerijen. Hij hangt hiervoor af van zijn eigen middelen voor digitalisering en verfraaiing van zijn ruimte op Smart Agora. Wel is het zo dat, in functie van hun beschikbaarheid, elk lid van Smart hiervoor, binnen de grenzen van een redelijk gratis gebruik, gebruik mag makenvan computers die zich in een voor de leden bestemd lokaal, aan de ingang van de bedrijfszetel bevinden (Emile Féronstraat 70, 1060 Brussel).
Met als enige uitzondering de gesloten forums voor de Groepen, kan de volledige zichtbare of beluisterbare inhoud van de internetsite van Smart Agora worden afgedrukt, eventueel gekopieerd op een eigen server, en vrij worden geordend door talrijke search-engines. Om het even welk uittreksel, willekeurig gekozen of gericht geselecteerd, kan in het licht worden gesteld op de onthaalpagina van Smart Agora, of op de pagina's van sites van partnerverenigingen of –media, die al dan niet diensten uitwisselen, zonder voorafgaande verwittiging.
In deze gevallen, aanvaardt het lid dat deze verspreiding vrij is van alle rechten en vrijwaart hij SmartBe van elke eis van een betrokken derde. Smart Agora kan, om technische of legale redenen, ertoe worden gebracht wijzigingen of richtlijnen op te leggen aan het lid in de loop van de creatie of evolutie van zijn account. Deze technische wijzigingen of richtlijnen en de hinder die zij eventueel veroorzaken geven geen enkel recht op vergoeding aan het lid, een met het lid verbonden groep of een opdrachtgever.

Waarborgen

Smart Agora en Smart zijn volledig vrij voor wat betreft het doel en de bestemming van de site, het afwijken van dit doel, het kort schorsen van de on-line toegang, of het volledig stopzetten van deze dienst, om welke reden dan ook en zonder tijdslimiet. Het lid neemt er nota van dat Smart Agora op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de aanpassing, wijziging, tijdelijke of totale schorsing van de site, ongeacht het wettelijke, economische, technische of morele motief. Smart Agora kan geen absolute waarborg bieden omtrent de volgende punten:
 • de servers die de volledige site of delen ervan bevatten, de goede verspreiding van de inhoud door deze servers, hun werking, de eigenschappen van hun hard- of software, of hun toegankelijkheid via het web.
 • het DNS-adres waarvan de vernieuwing of wijziging kan leiden tot een onderbreking van de dienst die totaal onafhankelijk is van de bevoegdheid van Smart.
 • de belangen, zowel financieel als moreel, materieel als immaterieel, werkelijk als potentieel, gunstig of schadelijk, die worden veroorzaakt of kunnen worden veroorzaakt door het gebruik en de zichtbaarheid van Smart Agora.
Geen enkele verantwoordelijkheid of vergoeding kunnen aan Smart Agora ten laste worden gelegd in verband met om het even welk van deze punten.

Plichten / Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Smart Agora reserveert een geheugenruimte op zijn servers voor elk lid dat dit wenst, met als uitsluitend doel het verfraaien van de inhoud van zijn profiel, zijn presentatie, zijn publieke documenten en zijn galerijen. De subjectieve norm die de omvang van deze ruimte bepaalt, wordt met de term “comfortabel” omschreven, aangezien het begrip internetcomfort zeer snel evolueert. Aangezien Smart Agora niet op voorhand kan weten welke inhoud een lid publiceert in zijn profiel of zijn galerijen, kan er ook geen sprake zijn van een preventieve selectie of een grondige en permanente controle van elke toevoeging die publiek wordt gemaakt. Smart Agora wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af voor de teksten (profiel, forums, zoekertjes, agenda, links, of elke andere tekst die ontstaat door de wil van een geïdentificeerde gebruiker), illustraties, audio- of videobestanden, of elke andere inhoud die door een geïdentificeerde gebruiker op de site wordt gepubliceerd. Op het ledenforum, beschikt elke gebruiker van de site over een functie om de beheerders te wijzen op een mogelijk misbruik.

Lid zijn van Smart sluit niet uit dat men minderjarig is, aangezien er studentencontracten kunnen worden afgesloten. Beschikken over een profiel op Smart Agora houdt dus niet noodzakelijk in dat men wettelijk meerderjarig is. Toch zal speciaal aandacht worden besteed aan alle profielen van minderjarigen, en meer bepaald aan de documenten die door deze minderjarige leden worden gepubliceerd en verzonden, zowel als aan de documenten die naar deze minderjarige leden worden verzonden. De gemoedsrust van Smart Agora in verband met dit (verhoudingsgewijs anekdotische) punt hangt af van een drastische naleving van de wetten en gebruiken betreffende de jongsten. De beheerders van de site zullen ervoor zorgen dat er geen schemerzones of passieve tolerantie kunnen voorkomen.

Het staat Smart Agora volledig vrij om de account van een lid of opdrachtgever al dan niet voorlopig zonder termijn en zonder voorafgaand bericht te schorsen indien dit nodig blijkt. Deze onmiddellijke en preventieve schorsing gebeurt automatisch in geval van overtreding van de geldende wetten en/of reglementen. Het lid is als enige en totaal verantwoordelijk voor de overeenstemming van de inhoud van zijn profiel, zijn galerijen, zijn toevoegingen aan de pagina's van Smart Agora met de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder, is het hem verboden:
 • auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende. Het is verboden om het downloaden toe te laten van muziekwerken of software die beschermd zijn door de wetten op het intellectueel eigendom zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur of de persoon of instelling die de exploitatierechten uitbaat, of deze te kopiëren/reproduceren, ongeacht het technische middel of de drager.
 • in een persoonlijk werk gebruik te maken van uittreksels van andere werken die beschermd zijn door auteursrechten, zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende… of zonder een dusdanig sterke vervorming dat de eigendomsnotie van het uittreksel op geldige wijze verloren gaat.
 • om het even welke hyperlink te creëren die toegang biedt tot werken die beschermd zijn door het auteursrecht en die toegang bieden tot onwettelijke verspreidingen of reproducties (downloads), die in strijd zijn met de wetgeving op het auteursrecht. (bijv.: Youtube, Daylimotion)
 • de tools van Smart Agora te gebruiken om een concurrent (al dan niet lid) te belasteren of te vernederen
 • Smart Agora te gebruiken in plaats van de algemene service van Smartbe om een achtergrondprobleem op te lossen dat niet bedoeld is om publiek te worden gemaakt.
 • anderen te belasteren, te beledigen of te onteren
 • om het even wie, op welke wijze ook, te bedreigen, of gewelddadige/agressieve begrippen te vermelden om een doel te bereiken… ongeacht welk doel.
 • reclamebanners of –elementen in te voegen zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de directie en de dienst communicatie van Smart.
 • pagina's te verspreiden of door te geven waarvan de inhoud in strijd is met de Belgische wetgeving.
 • wetende dat Smart Agora kan worden bezocht en gebruikt door minderjarigen, pagina's te verspreiden waarvan de inhoud of vorm zwaar pornografisch of moreel sterk verwerpelijk is. Dit punt geldt ook voor pagina's waarnaar verwezen wordt door links die op Smart Agora worden gepubliceerd.
 • misdaden, misdrijven of het eraan deelnemen aan te moedigen of ertoe aan te zetten.
 • het beeld of het beeldrecht van om het even welke persoon, op welke wijze dan ook te schaden.
Hiermee vrijwaart het lid Smart van elke betwisting, eis en verbanning en verbindt hij zich ertoe geen enkele overeenkomst te sluiten of toestemming te geven die in strijd is met de voorgaande voorwaarden.
Daarnaast verbindt het lid zich ertoe om, in voorkomend geval, Smart schadeloos te stellen voor alle gegronde eisen en alle uitgaven of schadeloosstellingen die voor haar kunnen ontstaan als gevolg van dergelijke eisen.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Het staat Smart Agora volledig vrij de algemene gebruiksvoorwaarden van de site te wijzigen. Natuurlijk zal Smart Agora het lid inlichten over elke wijziging en hem telkens verzoeken ermee akkoord te gaan. Als het lid de diensten van Smart Agora blijft gebruiken na het verzenden van deze nieuwe algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat het akkoord van het lid betreffende de nieuwe algemene voorwaarden wordt beschouwd als definitief gegeven. Door akkoord te gaan met de hier vermelde Algemene Voorwaarden, aanvaardt de gebruiker dat Smart Agora het op het officiële inschrijvingsformulier bij Smart ingevulde e-mailadres gebruikt om hem in te lichten over de belangrijke wijzigingen in verband met de diensten en algemene voorwaarden van de site. Dit laatste punt is verplicht voor elk actief gebruik van Smart Agora.

Rechten op de persoonlijke gegevens

Het lid beschikt over het recht zich te verzetten tegen, toegang te krijgen tot en correcties aan te brengen in de gegevens die hem betreffen (met de tijdelijke en kortstondige uitzondering van: de agenda, forums, links, jobs en zoekertjes, waarvan de opties om ze aan te passen en te wissen voor de auteur beschikbaar zullen zijn in de loop van de lente 2009). Zo kan hij eisen dat de hem betreffende informatie die onjuist, onvolledig, verwarrend, vervallen is of waarvan het verzamelen of gebruiken, meedelen of bewaren verboden is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, aangepast of gewist. Hiervoor moet het lid de eenvoudige procedure, beschreven bij de bewerking van zijn profiel of zijn galerijen nadat hij zich heeft geïdentificeerd, volgen of (om een verkeerde vermelding te wissen of een profiel volledig te wissen) contact opnemen met Smart Agora via e-mail op het volgende adres: bonjour@Smart Agora.com (FR) of hallo@Smart Agora.com (NL)

Duur en opzegging

Dit contract gaat in vanaf de eerste identificatie van het lid en blijft geldig voor een onbeperkte tijdsduur. In geval van niet-naleving van een van de vermelde clausules, of van om het even welke geldende wet, staat het Smart Agora volledig vrij om dit contract, op elk moment en ambtshalve, te beschouwen als gewoonweg opgezegd, zonder voorafgaand bericht, zonder uitstel, en zonder mogelijkheid voor het lid om schadevergoeding te eisen. In dat geval, behoudt Smart zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de schade die zij heeft ondergaan. Het lid kan op elk moment zijn profiel definitief laten wissen van Smart Agora door de beheerders van de site te verwittigen op een van beide volgende adressen: bonjour@Smart Agora.com (FR) of hallo@Smart Agora.com (NL) Nadat deze aanvraag via persoonlijke weg bevestigd werd, wordt de inhoud van het profiel en de galerijen binnen de kortst mogelijke termijn definitief gewist.

Overdrachten

Het staat Smart Agora volledig vrij alle of een gedeelte van de verplichtingen van dit gebruikscontract zonder bijzondere voorafgaande verwittiging over te dragen of uit te besteden. Het lid mag in geen geval het genot van dit gebruikscontract delen of overdragen.

Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat ontstaat tussen de partijen wordt, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, door de meest gerede partij voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van eerste aanleg van het arrondissement Brussel.

___________________________________

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE Smart Agora.COM VOOR EEN OPDRACHTGEVER VAN SMART:

Smart Agora, waarom, voor wie?

Smart Agora is een beroepsrepertorium en een prospectieplaats ten behoeve van de leden en opdrachtgevers van Smart. Het is een internettool die gratis ter beschikking wordt gesteld en vrij is van publiciteit. Dankzij deze tool kan de opdrachtgever kunstenaars of tijdelijke werkkrachten vinden en een beroep doen op hun prestaties of hun werk, hij kan er medewerkers zoeken en hij kan er professionele zoekertjes plaatsen die de leden die zich op de site hebben ingeschreven kunnen interesseren. Smart Agora vormt een aanvulling op de diensten die Smart aanbiedt aan zijn opdrachtgevers via www.smartbe.be.

Smart Agora, welke diensten?

Als opdrachtgever Via e-mail of via de internetsites van Smart, wordt elke opdrachtgever van Smartbe verzocht zich te identificeren op Smart Agora, en er een profiel aan te maken. Momenteel resulteert deze voorstelling in een webpagina waar de algemene informatie over de opdrachtgever wordt verbonden met zijn activiteit(en). De opdrachtgever kan het doel van zijn onderneming voorstellen, zijn adresgegevens en contactwegen. Hij kan zijn info, de inhoud en de vorm ervan volledig vrij bepalen, binnen de grenzen van de wettelijkheid. De formulieren van de opdrachtgevers zijn niet bedoeld voor publieke verspreiding, aangezien zij bestemd zijn voor intern gebruik op de site Smart Agora.

Toegang krijgen

Elke opdrachtgever krijgt toegang tot deze service met behulp van de toegangscode en het persoonlijke paswoord die hij krijgt bij zijn inschrijving bij Smartbe. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en zijn aankondigingen die hij uitsluitend met behulp van deze toegangscode en persoonlijk paswoord kan publiceren.

Omvang van de gebruiksvoorwaarden:

De opdrachtgever van Smart, die zich vooraf heeft aangesloten bij Smart en diens diensten gebruikt, bevestigt dat hij de tools van Smart Agora gebruikt binnen de grenzen van de hieronder vermelde voorwaarden, en in overeenstemming met het recht dat in België van toepassing is. Hierdoor erkent de opdrachtgever van SmartBe volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en ze aanvaard te hebben. Daarnaast verbindt hij zich ertoe, ze nauwgezet na te leven.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De diensten van Smart Agora zijn zichtbaar voor elke internetgebruiker, maar kunnen alleen actief worden gebruikt door de leden van Smart, de Opdrachtgevers, de partnergroepen van Smart, en de beheerders van de site. Om opdrachtgever te worden, volstaat het dat men een inschrijvingsformulier invult via www.smartbe.be. (Het is ook essentieel dat men de aard van de activiteiten van Smart kent, bijvoorbeeld door een van onze kosteloze en wekelijkse infosessies te volgen). Principieel, moet de Opdrachtgever vertegenwoordigd zijn door een volwassene. In geen geval kan een minderjarige opdrachtgever worden. Zodra zijn inschrijving is goedgekeurd, ontvangt de Opdrachtgever zeer snel een toegangscode en een paswoord waarmee hij zowel de administratie van officiële documenten op Smartbe als de diensten van Smart Agora kan beheren. Elke wijziging van gegevens op het inschrijvingsformulier bij Smart (wijziging van adresgegevens, contactpersoon, BTW-nr., bedrijfsvorm, bankrekening) moet worden gemeld via een formulier "Wijziging van het Inschrijvingsformulier", ondertekend door een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever en via e-mail, fax of per post verzonden naar Smart. Dit document is beschikbaar op de site www.smartbe.be.

De inschrijving bij Smart is gratis, alleen het gebruik van de diensten voor contracten, projecten, huur van materiaal, en juridische of financiële bijstand is betalend. Het creëren van een profiel, het gebruik van de zoekertjes en search-engines van Smart Agora is en blijft volledig gratis. Bij de eerste identificatie van een Opdrachtgever op Smart Agora wordt automatisch een unieke fiche gecreëerd. Deze is onmiddellijk beschikbaar om te worden aangepast door de gebruiker, zodat hij het doel van zijn werk met de leden van Smart kan voorstellen, en links of referenties kan toevoegen. Mag de tools van Smart Agora gebruiken, elke opdrachtgever verbonden met een officiële opdrachtgeversfiche van Smart, of een van zijn contactpersonen, die geregistreerd en dus geldige bezitter zijn van een of meer paren van toegangscodes, met als enige doel het vinden van nieuwe medewerkers, het leggen van professionele contacten met de leden van Smart, het maken van aankondigingen met betrekking tot zijn activiteit of hoofdzakelijk gericht op de leden.

Elk gebruik van Smart Agora waarvoor gebruik werd gemaakt van een van de identificatiecodes van de Opdrachtgever wordt geacht geldig te zijn uitgevoerd door de persoon of de vennootschap die het Inschrijvingsformulier Opdrachtgevers heeft ondertekend. In geval van illegaal gebruik (of gebruik dat een onmiddellijke reactie vergt) van de identificatie met behulp van deze codes, behoudt Smart Agora zich het recht voor een profiel (en/of zijn volledige inhoud) te blokkeren/herstellen/wissen/wijzigen, zonder verwittiging en zonder enige vergoeding. Als algemeen principe geldt dat het door de Opdrachtgever in zijn officieel inschrijvingsformulier bij Smart vermelde professionele e-mailadres door Smart Agora wordt beschouwd als zijn officiële hoofdadres en als zodanig wordt gebruikt.

De Opdrachtgever moet dit adres dan ook raadplegen, aangezien hij hierop mails ontvangt, leest en erop reageert. De Opdrachtgever verbindt zich uitdrukkelijk ertoe om zo snel mogelijk te antwoorden op de dringende boodschappen vanwege de beheerders van Smart Agora. Tot besluit van dit punt: elk bericht afkomstig van het beheersteam van Smart Agora naar een Opdrachtgever op dit e-mailadres wordt geacht door deze Opdrachtgever ontvangen en gelezen te zijn na een redelijke termijn van 30 dagen. Het e-mailadres dat de Opdrachtgever kan toevoegen aan zijn profiel op Smart Agora is niet noodzakelijk hetzelfde als het e-mailadres dat hij heeft vermeld op het officiële inschrijvingsformulier bij Smartbe. Voor officiële zaken wordt uitsluitend rekening gehouden met het adres dat werd meegedeeld op het met de hand ondertekende formulier voor de inschrijving bij Smartbe. De Opdrachtgever kan zijn gegevens op Smart Agora altijd wijzigen, en kan ze op eenvoudige aanvraag volledig van de site laten verwijderen. Elke wijziging van de officiële informatie op zijn formulier als Opdrachtgever van Smartbe moet echter worden gemeld via een “Wijziging van het Inschrijvingsformulier”, manueel ondertekend en verzonden naar SmartBe per post, fax, of e-mail. Dit document is beschikbaar op de hoofdsite van SmartBe: www. smartbe.be, Smartbe, Emile Féronstraat 70 te 1060 Brussel (fax: 02/420.52.93 en e-mail: smart@ubik.be)

Smart Agora in feiten

Voor wat de opdrachtgevers betreft, bestaat het doel van Smart Agora in het ter beschikking stellen van de technische middelen waarmee zij kunstenaars of tijdelijke werkkrachten die lid zijn kunnen selecteren en vervolgens contacteren in functie van hun beroep, en op de leden en bezoekers van Smart Agora gerichte zoekertjes kunnen plaatsen. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijkheid voor het creëren van de inhoud en het schrijven van de teksten. Hij hangt hiervoor af van zijn eigen middelen voor digitalisering en verfraaiing van zijn ruimte op Smart Agora. Smart Agora kan, om technische of legale redenen, ertoe worden gebracht wijzigingen of richtlijnen op te leggen aan de Opdrachtgever in de loop van de creatie of evolutie van zijn account. Deze technische wijzigingen of richtlijnen en de hinder die zij eventueel veroorzaken geven geen enkel recht op vergoeding aan de Opdrachtgever of een met deze laatste verbonden groep of filiaal.

Garanties

Smart Agora en Smart zijn volledig vrij voor wat betreft het doel en de bestemming van de site, het variëren van dit doel, het kort schorsen van de on-line toegang, of het volledig stopzetten van deze dienst, om welke reden dan ook en zonder tijdslimiet. De Opdrachtgever neemt er nota van dat Smart Agora op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de aanpassing, wijziging, tijdelijke of totale schorsing van de site, ongeacht het wettelijke, economische, technische of morele motief. Smart Agora kan geen absolute waarborg bieden omtrent de volgende punten:
 • de servers die de volledige site of delen ervan bevatten, de goede verspreiding van de inhoud door deze servers, hun werking, de eigenschappen van hun hard- of software, of hun toegankelijkheid via het web.
 • het DNS-adres waarvan de vernieuwing of wijziging kan leiden tot een onderbreking van de dienst die totaal onafhankelijk is van de bevoegdheid van Smart.
 • de belangen, zowel financieel als moreel, materieel als immaterieel, werkelijk als potentieel, gunstig of schadelijk, die worden veroorzaakt of kunnen worden veroorzaakt door het gebruik en de zichtbaarheid van Smart Agora.
Geen enkele verantwoordelijkheid of vergoeding kunnen aan Smart Agora ten laste worden gelegd in verband met om het even welk van deze punten.

Plichten / Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Smart Agora reserveert een presentatieruimte op zijn servers voor elke Opdrachtgever die dit wenst, met als uitsluitend doel het verfraaien van de inhoud van zijn profiel en zijn zoekertjes. Aangezien Smart Agora niet op voorhand kan weten welke inhoud een Opdrachtgever publiceert in zijn profiel of zijn galerijen, kan er ook geen sprake zijn van een preventieve selectie of een grondige en permanente controle van elke toevoeging die publiek wordt gemaakt. Smart Agora wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af voor de teksten (profiel, zoekertjes, …), of elke andere inhoud die door een geïdentificeerde gebruiker op de site wordt gepubliceerd. Het staat Smart Agora volledig vrij om de account van een Opdrachtgever al dan niet voorlopig zonder termijn en zonder voorafgaand bericht te schorsen indien dit nodig blijkt. Deze onmiddellijke en preventieve schorsing gebeurt automatisch in geval van overtreding van de geldende wetten en/of reglementen. De Opdrachtgever is als enige en totaal verantwoordelijk voor de overeenstemming van de inhoud van zijn profiel en zijn toevoegingen aan de pagina's van Smart Agora met de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder, is het hem verboden:
 • auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende. Het is verboden om het downloaden toe te laten van muziekwerken of software die beschermd zijn door de wetten op het intellectueel eigendom zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur of de persoon of instelling die de exploitatierechten uitbaat, of deze te kopiëren/reproduceren, ongeacht het technische middel of de drager.
 • in een persoonlijk werk gebruik te maken van uittreksels van andere werken die beschermd zijn door auteursrechten, zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende… of zonder een dusdanig sterke vervorming dat de eigendomsnotie van het uittreksel op geldige wijze verloren gaat.
 • om het even welke hyperlink te creëren die toegang biedt tot werken die beschermd zijn door het auteursrecht en die toegang bieden tot onwettelijke verspreidingen of reproducties (downloads), die in strijd zijn met de wetgeving op het auteursrecht. (bijv.: Youtube, Daylimotion)
 • de tools van Smart Agora te gebruiken om een concurrent (al dan niet Opdrachtgever van Smart) te belasteren of zijn publieke imago te veranderen.
 • Smart Agora te gebruiken in plaats van de algemene service van Smartbe om een achtergrondprobleem op te lossen dat niet bedoeld is om publiek te worden gemaakt.
 • anderen te belasteren, te beledigen of te onteren
 • om het even wie, op welke wijze ook, te bedreigen, of gewelddadige/agressieve begrippen te vermelden om een doel te bereiken… ongeacht welk doel.
 • reclamebanners of -elementen in te voegen zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de directie en de dienst communicatie van Smart.
 • pagina's te verspreiden of door te geven waarvan de inhoud in strijd is met de Belgische wetgeving.
 • wetende dat Smart Agora kan worden bezocht en gebruikt door minderjarigen, pagina's te verspreiden waarvan de inhoud of vorm zwaar pornografisch of moreel sterk verwerpelijk is. Dit punt geldt ook voor pagina's waarnaar verwezen wordt door links die op Smart Agora worden gepubliceerd.
 • misdaden, misdrijven of het eraan deelnemen aan te moedigen of ertoe aan te zetten.
 • het beeld of het beeldrecht van om het even welke persoon, op welke wijze dan ook te schaden.
Hiermee vrijwaart de Opdrachtgever Smart van elke betwisting, eis en verbanning en verbindt hij zich ertoe geen enkele overeenkomst te sluiten of toestemming te geven die in strijd is met de voorgaande voorwaarden.

Daarnaast verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om, in voorkomend geval, Smart schadeloos te stellen voor alle gegronde eisen en alle uitgaven of schadeloosstellingen die voor haar kunnen ontstaan als gevolg van dergelijke eisen.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Het staat Smart Agora volledig vrij de algemene gebruiksvoorwaarden van de site te wijzigen. Natuurlijk zal Smart Agora de opdrachtgever inlichten over elke wijziging en hem telkens verzoeken ermee akkoord te gaan. Als de Opdrachtgever de diensten van Smart Agora blijft gebruiken na het verzenden van deze nieuwe algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat het akkoord van de Opdrachtgever betreffende de nieuwe algemene voorwaarden wordt beschouwd als definitief gegeven. Door akkoord te gaan met de hier vermelde Algemene Voorwaarden, aanvaardt de Opdrachtgever dat Smart Agora het op het officiële inschrijvingsformulier bij Smart ingevulde e-mailadres gebruikt om hem in te lichten over de belangrijke wijzigingen in verband met de diensten en algemene voorwaarden van de site. Dit laatste punt is verplicht voor elk actief gebruik van Smart Agora.

Rechten op de persoonlijke gegevens

De Opdrachtgever beschikt over het recht zich te verzetten tegen, toegang te krijgen tot en correcties aan te brengen in de gegevens die hem betreffen (met de tijdelijke en kortstondige uitzondering van de zoekertjes, waarvan de opties om ze aan te passen en te wissen voor de auteur beschikbaar zullen zijn in de loop van de lente 2009) Zo kan hij eisen dat de hem betreffende informatie die onjuist, onvolledig, verwarrend, vervallen is of waarvan het verzamelen of gebruiken, meedelen of bewaren verboden is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, aangepast of gewist. Hiervoor moet de Opdrachtgever de eenvoudige procedure, beschreven bij de bewerking van zijn profiel nadat hij zich heeft geïdentificeerd, volgen of (om een verkeerde vermelding te wissen of een profiel volledig te wissen) contact opnemen met Smart Agora via e-mail op het volgende adres: bonjour@Smart Agora.com (FR) of hallo@Smart Agora.com (NL)

Duur en opzegging

Dit contract gaat in vanaf de eerste identificatie van de Opdrachtgever en blijft geldig voor een onbeperkte tijdsduur. In geval van niet-naleving van een van de vermelde clausules, of van om het even welke geldende wet, staat het Smart Agora volledig vrij om dit contract, op elk moment en ambtshalve, te beschouwen als gewoonweg opgezegd, zonder voorafgaand bericht, zonder uitstel, en zonder mogelijkheid voor de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen. In dat geval, behoudt Smart zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor de schade die zij heeft ondergaan.

De Opdrachtgever kan op elk moment zijn profiel definitief laten wissen van Smart Agora door de beheerders van de site te verwittigen op een van beide volgende adressen: bonjour@Smart Agora.com (FR) of hallo@Smart Agora.com (NL) Nadat deze aanvraag via persoonlijke weg bevestigd werd, wordt de inhoud van het profiel binnen de kortst mogelijke termijn definitief gewist.

Overdrachten

Het staat Smart Agora volledig vrij alle of een gedeelte van de verplichtingen van dit gebruikscontract zonder bijzondere voorafgaande verwittiging over te dragen of uit te besteden. De Opdrachtgever mag in geen geval het genot van dit gebruikscontract delen of overdragen.

Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat ontstaat tussen de partijen wordt, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, door de meest gerede partij voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van eerste aanleg van het arrondissement Brussel