Gebruiksvoorwaarden

WAARSCHUWING / WETTELIJKE VERMELDINGEN

De volledige inhoud van deze internetsite valt onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en het intellectueel eigendom.

Het gebruik, de reproductie, het doorgeven, het wijzigen, de vertaling, de herverspreiding of verkoop van alle informatie die zich op deze site bevindt (muziek, artikels, foto's, logo's, films, schilderijen...) of die deel uitmaken van een profiel van een lid van SMart of een opdrachtgever dat zich op deze site bevindt, inclusief de tekst op om het even welke drager, of de verspreiding ervan op om het even welke internetsite via om het even welke hyperlink, discussiegroep, forum of ander informaticasysteem of -netwerk, en dit in het kader van een gebruik met al dan niet commerciële doeleinden, zijn formeel verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lid van SMart of van de Opdrachtgever.

Het lid van SMart of de Opdrachtgever, die een persoonlijk profiel heeft gecreëerd op deze internetsite, erkent hierbij dat hij kennis heeft genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden die gelden voor het lid van SMart en/of de Opdrachtgever, dat hij ze uitdrukkelijk heeft aanvaard, en verbindt zich ertoe ze nauwgezet te zullen naleven.
Het lid van SMart of de Opdrachtgever erkent dat hij de enige beheerder van zijn profielpagina is en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

Hierdoor ontheffen zij SMart (waarvan de rol zich beperkt tot het creëren van deze gemeenschapssite en tot het verzorgen van de algemene werking ervan) van elke mogelijke verantwoordelijkheid in geval van inbreuk op om het even welk recht van een derde.
In dit verband, verbinden het lid van SMart en de Opdrachtgever zich ertoe, onder andere en zonder dat deze opsomming volledig is (voor het overige verwijzen wij naar de algemene gebruiksvoorwaarden), zich te onthouden van de volgende punten:
 • auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende. Het is verboden om het downloaden toe te laten van muziekwerken of software die beschermd zijn door de wetten op het intellectueel eigendom zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur of de persoon of instelling die de exploitatierechten uitbaat, of deze te kopiëren/reproduceren, ongeacht het technische middel of de drager.
 • in een persoonlijk werk gebruik te maken van uittreksels van andere werken die beschermd zijn door auteursrechten, zonder uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming van de auteur of rechthebbende... of zonder een dusdanig sterke vervorming dat de eigendomsnotie van het uittreksel op geldige wijze verloren gaat.
 • om het even welke hyperlink te creëren die toegang biedt tot werken die beschermd zijn door het auteursrecht en die toegang bieden tot onwettelijke verspreidingen of reproducties (downloads), die in strijd zijn met de wetgeving op het auteursrecht. (bijv.: Youtube, Daylimotion)
 • de tools van SMart Agora te gebruiken om een concurrent (al dan niet Opdrachtgever van SMart) te belasteren of zijn publieke imago te veranderen.
 • SMart Agora te gebruiken in plaats van de algemene service van SMartbe om een achtergrondprobleem op te lossen dat niet bedoeld is om publiek te worden gemaakt.
 • anderen te belasteren, te beledigen of te onteren
 • om het even wie, op welke wijze ook, te bedreigen, of gewelddadige/agressieve begrippen te vermelden om een doel te bereiken... ongeacht welk doel.
 • reclamebanners of -elementen in te voegen zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de directie en de dienst communicatie van Smart.
 • pagina's te verspreiden of door te geven waarvan de inhoud in strijd is met de Belgische wetgeving.
 • wetende dat SMart Agora kan worden bezocht en gebruikt door minderjarigen, pagina's te verspreiden waarvan de inhoud of vorm zwaar pornografisch of moreel sterk verwerpelijk is. Dit punt geldt ook voor pagina's waarnaar verwezen wordt door links die op SMart Agora worden gepubliceerd.
 • misdaden, misdrijven of het eraan deelnemen aan te moedigen of ertoe aan te zetten.
 • het beeld of het beeldrecht van om het even welke persoon, op welke wijze dan ook te schaden.
Hiermee vrijwaren het lid van SMart en/of de Opdrachtgever SMart van elke betwisting, eis en verbanning en verbinden zij zich ertoe geen enkele overeenkomst te sluiten of toestemming te geven die in strijd is met de voorgaande voorwaarden.
Daarnaast verbinden het lid van SMart en/of de Opdrachtgever zich ertoe om, in voorkomend geval, SMart schadeloos te stellen voor alle gegronde eisen en alle uitgaven of schadeloosstellingen die voor haar kunnen ontstaan als gevolg van dergelijke eisen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door de vzw SMart, ten behoeve van het klantenbeheer en, in voorkomend geval, het doorgeven aan derden, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de privésfeer. Bij uw inschrijving als gebruiker en daarna hebt u vrije toegang tot uw gegevens om, indien nodig, de correctie, de wijziging of de schrapping ervan te vragen.